De taken van de Vervoerder en Belader in de RID

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor vraagt om goede kennis. Die kennis moet vooral ook gericht zijn op de verschillende taken die het vervoer over het spoor met zich mee brengt. In dit artikel kijken we specifiek naar de vervoerder en de belader. De vervoerder, die de gevaarlijke goederen op de plaats van […]

Multilaterale overeenkomsten RID 3-2021 en ADR M336

Net zoals de andere EU-lidstaten kunnen ook Nederland en België aanvullend op de reeds geldende regelgeving onderling overeenkomen dat op hun grondgebied tijdelijke afwijkingen worden toegestaan op het gebied van ADR, ADN en RID. Dit gebeurd via een zogenaamde ‘multilaterale overeenkomst’. Na ondertekening door de betreffende lidstaten is de overeenkomst geldig binnen de grenzen van […]